Pàgina d'inici > Sóc Estudiant > Contracte > Cláusulas comunes

Cláusulas comunes Del estudiante y propietario

  1. Si el propietari és donat de baixa per ALUNI a causa de l'incompliment de les seves obligacions, ja sigui amb l'arrendatari o amb ALUNI, l'inquilí podrà rescindir aquest contracte i recuperar la fiança o ser traslladat a un altre habitatge que compleixi els requisits exigits per ALUNI.
  2. En l'excepcional cas de conflicte entre qualsevol inquilí i el titular de el pis, o entre els mateixos inquilins, per la interpretació i aplicació d'aquest contracte, si no aconsegueixen un acord pacífic, els signants se sotmeten a la mediació de ALUNI.
  3. Si la resolució de ALUNI no és acceptada per alguna de les parts, ALUNI es compromet a testificar en judici a favor d'aquella de les parts contractants (el propietari o l'estudiant) que ALUNI consideri lesionada en el seu dret.
  4. Excepte els casos esmentats en els tres punts anteriors, ALUNI no respondrà de les eventuals obligacions que sorgeixin entre el propietari i el llogater (per exemple, de les obligacions de reparar que neixin d'un delicte o falta comès pel propietari contra l'inquilí estudiant, o d'aquest contra aquell).
  5. Aquest contracte obliga a ambdues parts des del moment en què l'estudiant efecúa el pagament del senyal-fiança, ja sigui directament a l'oficina de ALUNI, o ja sigui en línia o per transferència bancària. En qualsevol cas, per motius de major seguretat jurídica, l'estudiant i el propietari signaran tres còpies de l'contracte: una per a l'estudiant, una altra per al propietari i una altra per ALUNI.
  6. El pagament de la renda mensual està exempt d'IVA en virtut de l'article 20, apartat un, nº 23 de la llei 37/1992.