Obligacions Obligacions de l'estudiant.

 1. En el moment de la reserva, l'estudiant haurà de pagar el senyal-fiança, mitjançant pagament on line, per transferència bancària, o directament, en el compte designat per ALUNI, i, abans d'allotjar-, haurà d'abonar a ALUNI les despeses de gestió de aquest contracte (ver precios en www.aluni.net).
 2. El resident ha de lliurar al propietari, a través de l'oficina de ALUNI corresponent, la següent documentació (habitualment adjuntada a la fitxa d'inscripció a través del web):
  1. Còpia del passaport o carnet d'identitat.
  2. Una foto recent mida carnet (es fa a l'oficina de ALUNI).
  3. Còpia d'un document acreditatiu dels estudis que va realitzar durant l'estada en l'allotjament.
  4. Fitxa d'inscripció emplenada a l'oficina de ALUNI.
 3. L'arrendatari utilitzarà l'habitació exclusivament com el seu habitatge personal, pel que no podrà subarrendarla a altres persones, ni destinar-la a un ús comercial.
 4. L'arrendatari es compromet a pagar la renda mensual establerta en el primer full d'aquest contracte (on s'especifiquen només les dades de l'habitatge, el preu i el nom dels signants). Aquesta quantitat es pagarà igualment encara que el llogater es absent de l'habitatge, per vacances o per altres raons, durant els mesos d'estada pactats.
 5. Els pagaments s'efectuaran al titular de l'habitatge (o la persona en qui expressament delegui) en els cinc primers dies de cada mes.
 6. El resident recuperarà el senyal-fiança quan finalitzi la seva estada a l'allotjament, sempre que compleixi amb les obligacions d'aquest contracte (en cap cas s'aplicarà la fiança al pagament de l'última mensualitat).
 7. El senyal-fiança es perdrà, si perfeccionat aquest contracte (veure clàusula C5), l'estudiant no arriba a allotjar-se.
 8. Si l'estudiant retarda injustificadament el pagament, ALUNI li podrà reclamar un recàrrec de 8€ per cada dia de demora.
 9. Extraordinàriament es descomptarà de la fiança els diners necessaris per reparar per la desaparició d'objectes o pels desperfectes causats en l'habitatge o en els seus béns, sempre que aquests desperfectes no siguin deguts a un ús normal i raonable. Si el causant dels danys no s'identifica, respondran solidàriament tots els inquilins amb les seves respectives fiances, sense perjudici que després puguin exercir les accions pertinents contra el responsable dels desperfectes.
 10. Les despeses d'electricitat, gas i aigua van a càrrec dels inquilins, excepte que expressament estiguin inclosos en la renda mensual, que pagaran mensualment al propietari.
 11. Les visites d'amics o familiars es rebran al pis amb el consentiment dels altres residents (en el cas d'allotjament familiar es requereix sempre el consentiment del propietari). Els convidats no es poden quedar a passar la nit (ALUNI es compromet a buscar-los allotjament en els hostals o hotels més pròxims).
 12. No es pot fumar a l'interior de l'habitatge (tampoc en els dormitoris).
 13. Els inquilins han de respectar les normes de la comunitat de veïns com un més, i tindran especial cura amb els sorolls. En cap cas estan permeses les festes al pis.
 14. L'horari del pis és el que fixin de comú acord els inquilins (en el cas d'allotjament familiar els inquilins de respectar l'horari habitual de la família). L'horari es respectarà com a norma del contracte, especialment el temps d'estudi i de la nit. També es consideren normes del contracte els criteris de convivència raonable que els inquilins decideixin per majoria, com la distribució de les tasques domèstiques: baixar les escombraries, netejar la cuina, recollir el correu, etc. En el cas d'allotjament en família, l'estudiant col·laborarà com un més en la distribució d'aquestes tasques.
 15. El titular de l'habitatge no respon pels robatoris i deterioraments dels béns dipositats al pis pels inquilins.
 16. Els inquilins respectaran la decoració de la casa i, excepte d'autorització expressa del titular, no s'introduiran altres mobles a l'habitatge. No es permet clavar ni enganxar objectes a les parets (claus, claus de ganxo, tacs, adhesius ...).
 17. No es pot introduir animals al pis.
 18. No està permesa la tinença d'armes, ni explosius, ni el consum de qualsevol tipus de drogues (inclosa la marihuana o el cànnabis), ni el consum abusiu de begudes alcohòliques. Tampoc està permesa l'ostentació de material pornogràfic ni de qualsevol altre que atempti contra la dignitat, igualtat i sensibilitat comuna de les persones (revistes, posters, etc.).
 19. Si el llogater incompleix greument o reiteradament les obligacions contingudes en aquest contracte, o incórrer en responsabilitat penal per falta o delicte, ja sigui en el pis o fora d'ell, quedarà rescindit aquest contracte, i per tant, haurà d'abandonar l'apartament.
 20. En cas de rescissió d'aquest contracte per incompliment de l'inquilí, o per marxa abans de l'expiració de el període contractat, no es tornarà la fiança ni la resta del mes pagat per avançat.
 21. No hi ha dret de renovació d'aquest contracte.
 22. Si finalitzat el contracte, el resident no omple les dades requerides per a la devolució del seu fiança (formulari online "Les meves dades bancàries" a la fitxa de l'estudiant), s'entendrà que hi renuncia.
 23. L'inquilí, abans de recuperar la seva fiança, s'obliga a omplir el qüestionari de qualitat proposat per ALUNI a l'abandonar l'habitació llogada.
 24. L'arrendatari haurà de permetre l'accés de l'propietari a les zones comunes de el pis per controlar el manteniment i el compliment de les normes descrites en aquest contracte.